דיני ערב תשעה באב שחל בשבת

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

תשעה באב שחל בשבת ונדחה הצום ליום ראשון, או שחל תשעה באב ביום ראשון ישנם כמה דינים ששונים מכלל דיני שבת חזון וכפי שיתבאר

א) כיום נהגו ברוב המקומות ללבוש בגדי שבת לכבוד שבת קודש ויש מקומות שנוהגים כדעת הרמ”א ואינם מחליפים את בגדי החול, ומלבישים בגדים עליונים של יום חול, ומחליפים רק החולצה ובגדי הזיעה.

ב) אין לנהוג בשבת זו שום דבר המראה על אבילות ((ורק כשחל תשעה באב בשבת ונדחה נוהג בו דברים שבצנעא וכמבואר בסי’ תקנ”ד ס”כ ברמ”א.)), ולכן אוכלים ((ואסור למנוע עצמו מבשר או יין מחמת אבילות ירושלים דהנמנע מחמת כן עבירה היא בידו (מ”ב תקנ”ב סקכ”ג).)) בשבת בשר ושותים בו יין ומזמנים בו בשלשה, וכן בסעודה שלישית.

ג) ברית מילה שזמנה בשבת ערב תשעה באב, לכתחילה יעשו את הברית והסעודה קודם חצות היום, ויכולים להזמין אורחים ככל השנה ואין צריך לצמצם בקרואים לסעודה ((כיון שאין בזה איסור כיון שכו”ע מותרים בבשר ויין ואין איסור בעצם הסעודה כיון שהוא סעודת מצוה שמצוותה היום.)).

בן בכור שזמן יום ל”א ללידתו יוצא בשבת חזון של ערב תשעה באב,  יעשו את הפדיון ביום תשעה באב לאחר הצהרים ((לכתחילה ובדיעבד אפשר לעשות גם בבוקר אך עדיף להסמיך הסעודה לפדיון.)). הסעודה תתקיים בלילה של מוצאי תשעה באב, ואפשר לעשותה בבשר ויין.

ד) בשבת זו שהיא ערב תשעה באב נחלקו הפוסקים אם אסור ללמוד כבר מחצות היום רק בדברים המותרים בלימוד בתשעה באב, או שבשבת זו הותר הלימוד עד הלילה, ולמחמירין נהגו שאין אומרים פרקי אבות אחרי מנחה. ויש לסמוך על המקילים.

ה) אף הנוהגים שלא ללמוד אלא בדברים המותרים בתשעה באב, מותרים ללומדם ברבים אף על פי שבתשעה באב אסור ללמוד ברבים.

ו) יש להזהר מאד שלא להמשיך ואפילו באכילה כל שהיא, לאחר שקיעת החמה.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך