המעלה בקבורה בארץ ישראל

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

בחומש בראשית התורה מקדישה פסוקים רבים לתאר את המאמץ הרב של אברהם אבינו לרכוש לשרה אמנו קבר אחוזת עולם בארץ ישראל במערת המכפלה. בדומה אנחנו מוצאים שיעקב טרח להשביע את בנו יוסף שיעלה אותו על כל הקשיים והצורך להפעיל לחץ על פרעה שיסכים כדי שיקבר במערת המכפלה בארץ ישראל, יתירה מזו בשעה שיעקב אבינו ירד למצרים בעל כרחו, וכפי שנאמר בהגדה של פסח אנוס היה על פי הדיבור, מכל מקום בורא עולם פייס אותו כפי שנאמר בתורה : ‘וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָאֵל אֱלֹהֵי אָבִיךָ, אַל תִּירָא מֵרְדָה מִצְרַיְמָה, כִּי לְגוֹי גָּדוֹל אֲשִׂימְךָ שָׁם. אָנֹכִי אֵרֵד עִמְּךָ מִצְרַיְמָה, וְאָנֹכִי אַעַלְךָ גַם עָלֹה, וְיוֹסֵף יָשִׁית יָדוֹ עַל עֵינֶיךָ’. רש”י מבאר שאנכי אעלך הוא הבטחה שאף שהוא יורד לגלות במצרים הוא יזכה להקבר בארץ, למדים אנו מכאן את חשיבות הקבורה בארץ שהשם פייס בו את יעקב אבינו שירדתו למצרים אינו כה קשה שהרי אני מבטיח לך שתקבר בארץ. כך אנחנו מוצאים שיוסף טורח להשביע את האחים שיעלו את עצמותיו ממצרים, ובחז”ל מובא שהעלו את עצמות כל י”ב השבטים לארץ ישראל. במאמר זה נדון במעלה להקבר בארץ ישראל, ובהשלכות ההלכתיות של כך.

המעלות להקבר בארץ ישראל

בגמרא הובאו מעלות רבות להקבר בארץ, ונזכירם בקצרה, רבי ענן דרש מהפסוק : ‘וְכִפֶּר אַדְמָתוֹ עַמּוֹ’, שאדמת ארץ ישראל מכפרת על ישראל הקבור בו.

בנוסף מובא בגמרא שהאמורא עולא היה רגיל לעלות לארץ ישראל, ובשעת פטירתו אירע שהיה בבבל, ורבי אלעזר קונן עליו שעמוס התנבא על אמציה נביא השקר : ‘וְאַתָּה עַל אֲדָמָה טְמֵאָה תָּמוּת’, הרי שיש קללה מיוחדת למות בחוץ לארץ. ואמרו לרבי אלעזר והרי מביאים את ארונו להקבר בארץ. והשיב שעדיין אינו דומה למי שנקלט בארץ בחייו למי שנקלט לאחר פטירתו. [לדעת רוב המפרשים הכוונה שרבי אלעזר סבר שאמנם להקבר בארץ יש בכך מעלה, אך יש מעלה גדולה יותר גם להפטר בארץ. וכפי שמובא בירושלמי בדעת רבי אלעזר. אולם יש שהבינו שלבבלי דעת רבי אלעזר שאם המת לא נפטר בארץ כבר אין מעלה כל להקבר בארץ.

בדומה מצינו שירמיהו הוכיח את נביא השקר פשחור: ‘וְאַתָּה פַשְׁחוּר וְכֹל יֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ תֵּלְכוּ בַּשֶּׁבִי, וּבָבֶל תָּבוֹא וְשָׁם תָּמוּת וְשָׁם תִּקָּבֵר, אַתָּה וְכָל אֹהֲבֶיךָ אֲשֶׁר נִבֵּאתָ לָהֶם בַּשָּׁקֶר’. הרי שהעובדה שהוא גם מת בבבל וגם נקבר שם הוא פורענות מיוחדת. ונחלקו בירושלמי האם הכוונה שמי שמת בחוץ לארץ ונקבר שם יש לו שתי קללות, ומי שמת בחוץ לארץ ונקבר בארץ יש לו רק קללה אחת, או שמא אם הוא נקבר בארץ, הקבורה מכפרת על המיתה בחוץ לארץ, ואין בכך קללה.

עוד מובא בגמרא שבתחיית המתים – המתים קמים לתחיה רק בארץ ישראל, והצדיקים מתגלגלים עצמותיהם ויש בכך צער, אולם יש צדיקים שנעשה להם מנהרות מקברם עד ארץ ישראל והם הולכים במנהרה עד ארץ ישראל וקמים לתחיה. אולם יעקב ויוסף חששו שמא לא יזכו למנהרות אלו, ולכן ביקשו שיקברו אותם בארץ.

מובא בתנחומא שרבי חלבו אמר לעתיד לבא הנקברים בארץ ישראל קמים לתחיה מוקדם יותר ונהנים מימות המשיח, בעוד שהמתים בחוץ לארץ יקומו לתחיה רק מאוחר יותר. ורבי סימון אמר שהצדיקים בחוץ לארץ זוכים למנהרות שהם מגיעים לארץ ישראל וקמים יחד עם מתי ארץ ישראל.

הרדב”ז כתב עוד, שעל ארץ ישראל נאמר : ‘אֶרֶץ אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ’, ופירוש הדבר שהנפטר הקבור באדמת ארץ ישראל בשרו מתעכל במהרה, שבשר המת מתעכל מהר שבכך זוכה נשמתו להגיע למנוחה נכונה בישיבה של מעלה. [בניגוד למקובל שיש מעלה שבשר המת ישאר שלם, המעלה היא שעצמות המת ישארו שלמות, ועל כך נאמר רקב עצמות קנאה, אולם לגבי הבשר יש מעלה שהוא מתעכל כמה שיותר מהר].

לסיכום מצינו כמה טעמים מדוע עדיף קבורה בארץ: משום שהאדמה מכפרת. משום שבתחיית המתים ימנע צער מהנפטר, ויתכן שאם אין לו זכות הוא לא יזכה כלל לתחיית המתים או לא בשנים הראשונות. משום שטבע ארץ ישראל ממהרת את העיכול והכפרה.

האם עדיף להקבר בחו”ל או בארץ

בירושלמי מסופר על ארונות מתים שהגיעו להקבר בארץ, אמר רבי בר קיריא לרבי אלעזר שאין תועלת בכך, ולהיפך יש תביעה עליהם, ועליהם נאמר הפסוק : ‘וַתָּבֹאוּ וַתְּטַמְּאוּ אֶת אַרְצִי וְנַחֲלָתִי שַׂמְתֶּם לְתוֹעֵבָה’, בחייהם הם לא עלו לארץ ישראל ותיעבו את נחלת השם, ובמותם הם באים ומטמאים את הארץ בקברם. אולם רבי אלעזר השיב לו, שיש בכך תועלת משום שנאמר : ‘וְכִפֶּר אַדְמָתוֹ עַמּוֹ’ וע”י שלוקחים גוש עפר מארץ ישראל ומניחים בארון המת, זוכה המת לכפרה.

אמנם בתלמוד בבלי לא הובא האיסור לקבור בארץ ישראל משום ‘ותבואו ותטמאו את ארצי’, ולכן לכאורה מסקנת הבבלי והירושלמי שמותר.

אמנם בזוהר הקדוש הובא האיסור משום שנאמר ‘ותבואו ותטמאו את ארצי’, והנפטר בחו”ל דבק בו רוח טומאה מיוחדת שאסור להביאה לארץ, ורק לצדיקים מיוחדים הותר הדבר

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך