הסגולות שבברכה אחרונה בשמונה עשרה

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

דווקא הברכה האחרונה בשמונה עשרה, מלאה סגולות וכל מילה ומילה בה טעונה בקסם ויופי מיוחד…
מר בר רבינא הוא אשר חיבר את תפילת “אלוקי נצור היא מובאת במסכת ברכות (י”ז’ ע”א) וכה לשונה: “אלוקי, נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תידום ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך ובמצוותיך תרדוף נפשי, ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאישה רעה ומכל רעות המתרגשות לבוא בעולם, וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם, ‘יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.”

תפילה זו מגלמת בתוכה יסודות אמונה רבים, כמו לשון הרע, הימנעות ממחלוקת, והמרכזיות של תלמוד תורה, כך מסביר ספר החרדים. והוא מוסיף, שהמוסיף את המילים: “עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך” – ‘אמר שמואל כל הזריז לומר ד’ דברים הללו זוכה ומקבל פני שכינה’, כך מביא הטור באורח חיים בסימן קכב. ומשמעותה היא בקשה מה’ שימלא את תפילתנו לרצון ‘למען שמך’ – שמו של הקב”ה, ‘למען ימינך’ – מידת חסדו של בורא עולם, ‘למען תורתך’ – למען התורה הקדושה – אין קיום לתורה ללא ישראל, ‘למען קדושתך’ – כדי שיתקדש שמך, ‘למען יחלצון ידידך’ – כדי שידידיך, הלא הם ישראל יצאו מכל צרה. ‘הושיעה ימינך’ – ימין ה’ תושיענו ‘ועננו’ – ענה תפילתינו.

משמעות תפילה זו היא בקשה מה’ שימלא את תפילתנו לרצון
כמו שהרבה מאיתנו יודעים, תפילת “יהיו לרצון” היא המקום המתאים לבקש בקשות פרטיות. ה’חיי אדם’ המובא במשנה ברורה, כותב שכל אדם צריך להתפלל מדי יום על צרכיו האישיים, על כלכלתו ועל הצלחת חינוך ילדיו, לפני אמירת “אלוקי נצור” האחרון. כאן נתפלל ונבקש את בקשותינו הפרטיות: חינוך ילדים, פרנסה, הצלחה בלימודים/ בעבודה, נשיאת חן ועוד, ככל העולה על ליבנו.

סגולת אמירת פרק קכ”א בתהילים
סגולה ידועה היא לומר את פרק קכ”א שבתהילים: “שיר למעלות אשא עיני אל ההרים”, לפני פסוק ‘יהיו לרצון’ האחרון. “מקובל בידינו”, כך בספר ‘אגרא דכלה’, “שכל מי שצריך לישא אשה יאמר בכל יום את פרק התהילים הזה (קל”א) קודם יהיו לרצון שלפני עקירת רגליו”.
גם בשם הרמ”ע מפאנו בספר ‘אגרא דפירקא’ מובא: “כל האומר מזמור ‘שיר למעלות אשא עיני אל ההרים’ וכו’ (תהלים קכ”א) סוף כל תפילותיו, קודם עקירת רגליו, מזמנין לו בת זוגו ההוגנת לו” (עשרה מאמרות, מאמר תיקון דין, ח”ד פי”ז).
ומוכר הסיפור המובא בספר ‘מאחורי הפרגוד’ על הרבנית קנייבסקי ע”ה, שכשהייתה בת עשר, אביה הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל לא הרגיש טוב ונשאר להתפלל בבית. לאחר שפסע ‘עושה שלום’, הבחינה ביתו כי טרם שב למקומו, מלמל משהו בפיו. בסיום התפילה שאלה אותו מה מלמל, והוא השיב לה כי המקובל רבי שלמה אלישיב בעל ה’לשם’ שהיה סבו, מסר לו כי זו סגולה לומר קודם שחוזרים מאמירת ‘עושה שלום’ – “שיר למעלות אשא עיני אל ההרים”. לאחר שנים סיפר לרבנית אחד מתלמידי החכמים, ששמעו על סגולה זו קבוצת בחורים מבוגרים, ועשו כן, ולאחר תקופה כולם התארסו.

סגולה שלא ישכח את שמו ליום הדין
סגולה מוכרת יותר היא לומר קודם “יהיו לרצון” פסוק אחד מהתנ”ך, המתחיל באות ראשונה משמו של המתפלל ומסיים באות אחרונה משמו. הסגולה מובאת בשם ה’בית יוסף’ באליה רבה (סימן קכב).
בספר השל”ה (שני לוחות הברית. מחברו ר’ ישעיהו הורביץ מגדולי רבני אשכנז במאה ה-17) מובא טעם העניין: “סגולה שלא ישכח שמו ליום הדין (לאחר מיתתו) שיאמר בחייו בכל יום בסוף תפילת שמונה עשרה פסוק אחד המתחיל בהתחלת אות שמו ומסיים באות שמו”.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך