זהירות מאכילת מאכלים אסורים

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

זהירות במאכלות אסורות אצל ילדים

האר”י הקדוש כותב, שאם אדם מרגיש ירידה ביראת שמים – יפשפש ויבדוק במאכליו, כי כנראה נכשל במאכל אסור שטימא את נפשו.

כך גם כתב ה”פרי חדש” (יורה דעה סימן פא ס”ק כא), שהסיבה שילדים נהיים עזי נפש, ועוזבים את התורה, היא משום שהם אוכלים מאכלות אסורות. אם הנפש נטמאת והלב נהיה אטום לכל דבר שבקדושה, מה כבר אפשר לצפות מילד כזה

מדה טובה מרובה. כל דבר טוב שאדם רואה או שומע נצרב בנפש, ומותיר בה את רישומו. שום דבר לא הולך לאיבוד. ההשפעה הטובה מחלחלת, עד שלבסוף נותנת היא את פירותיה.

אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים

ממשיכה התורה ומצוה אותנו (יא, מד): “והתקדשתם והייתם קדושים”. מה פשר כפילות הלשון?

מבאר ה’אור החיים’ הקדוש: “פרוש, אם אתם מתקדשים – אני אקדש אתכם לבל יכנס לגופכם דבר שיקוץ”.

אדם חושב בלבו: מה מועיל שאזהר ממאכלות אסורות, הלא כמה שאזהר ואשמר – עלול אני להיכשל באכילת איסור בשוגג. והרי, כאמור, מאכלות אסורות מטמאים ומטמטמים את הנפש, כי הם נבלעים בדמו של האדם, ומה לי מזיד ומה לי שוגג.

על כך אומרת התורה: אל דאגה! מי שנזהר ממאכלות אסורות, מובטח לו שמן השמים ישמרו עליו שלא יבוא לידי מכשול בשגגה, כמו שאומרת הגמרא (חלין ה ע”ב) שהקב”ה שומר על הצדיקים ואינו מביא תקלה על ידם.

התוספות הקשו: הלא מצינו מקרים שבהם נכשלו צדיקים בשגגה בכל מיני איסורים, כגון המקרה הידוע של רבי ישמעאל שקרא לאור הנר בשבת. לפי דעה אחת היטה את הנר, וכתב על פנקסו: “אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה”, על חטא שבשגגה (שבת דף יב’ ע”ב).

תרצו התוספות, שמה שאמרו חכמים שהקב”ה שומר על הצדיקים ואינו מביא תקלה על ידם, הכוונה דווקא בענייני אכילה ולא בשאר העניינים.

אכן, ישנם ספורים מאלפים רבים כיצד ניצלו צדיקים מאכילה של איסור. אם הובאה לפני הצדיק מנת בשר שבטעות נשפך לתוכה חלב, הוא מצא את עצמו נמנע מלאכול את המנה מכל מיני סיבות וטעמים שונים ומשונים – הוא לא רעב, הוא עייף, עסוק… לפעמים אף אין הסבר מה מעכב אותו מלאכול. הרבנית מפצירה בו לאכול, אך משום מה, הוא נמנע. מה הסיבה? הסיבה האמתית היא אותה שמירה מיוחדת שהצדיק זוכה לה מן השמים לבל ייכשל באכילה של איסור.

פעם ישב מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל בחדר לימודו, והגה בתורה. נכנסה הרבנית לחדר והגישה לו צלחת עם פרוסת עוגה. אך הרב המשיך בתלמודו ולא טעם מן העוגה.

אמרה לו הרבנית: “תטעם, העוגה טרייה, זה עתה יצאה מן התנור”.

נשא הרב את עיניו ושאל: “מי אפה אותה?”

השיבה: “קרובת משפחתנו שבאה לעזור לי במטבח”, והוסיפה: “אבל אין מה לחשוש, היא הכינה את העוגה במטבח שלנו, ואפתה אותה בתנור שלנו”.

אמר הרב: “את יודעת שלצערנו היא מחללת שבת, יש פוסקים שאומרים שלמחלל שבת יש דין של גוי, אם כן הבישול והאפייה שלו נחשב כבישול נוכרי”.

כשאשה מגישה לבעלה עוגה שנאפתה בביתם, אין סיבה נראית לעין שלא לאכול ממנה. מנין עלה במחשבתו לברר מי אפה את העוגה? אין זאת אלא ש”רגלי חסידיו ישמור” (שמואל א ב, ט), מן השמים שמרו על הרב שלא ייכשל באכילה שיש עליה פקפוק.

סייגים וגדרות מצילים ממכשול

מוסיף ה’אור החיים’ הקדוש: “עוד ירצה ‘והתקדשתם’, תעשו גדרים וסייגים לבל תטמאו, ובזה אני מבטיחכם שתהיו קדושים”.

המשנה הראשונה במסכת אבות, מביאה את דברי אנשי כנסת הגדולה על שלושת הדברים היסודיים להעמדת התורה והדת על תילן. אחד מהם הוא: “ועשו סייג לתורה”. על ידי עשיית סייגים וגדרות, מרחיק האדם את עצמו מן העברה ולא בא לידי מכשול.

אם האדם יפעל לשמור עצמו לבל ייכשל בטמאה, מובטח לו שמן השמים יישמרו עליו. על כך דרשו חז”ל (יומא לט ע”א): “‘והתקדשתם והייתם קדשים’ – אדם מקדש עצמו מעט – מקדשין אותו הרבה, מלמטה – מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה – מקדשין אותו לעולם הבא”.

אי זהירות באכילת ארבה ועונשה

בהמשך הפרק (יא), בפסוקים כא-כב, עוסקת התורה בטהרתם של מיני הארבה. ה’אור החיים’ הקדוש דן לגבי סימני הטהרה של הארבה, ומגיע למסקנה לגבי סוג מסויים של ארבה שהוא טמא. ומוסיף: “לכן, כל ירא וחרד יירא ויפחד לבל יושיט ידו לשקץ זה, וימחה בשולחי יד”.

נחילי ארבה היו מגיעים בהמוניהם למקומות יישוב, פושטים על שדות החיטה והירק וגורמים להם נזק רב. כתוצאה מכך, היו מחירי המזון מאמירים והעניים היו גוועים ברעב. ה’אור החיים’ הקדוש תלה זאת בעובדה שהיהודים באותו אזור לא נזהרו מאכילת אותו סוג של ארבה, שהוא סבר שהוא טמא.

כותב ה’אור החיים’: “והנה מיום שנשמעו דברי במערב, ופרשו מהם הרבים, לא נגע ה’ עוד במכה זו, ולא נראו זה יותר מי”ב שנה”.

כשם שאי הקפדה על מאכלות אסורות גרמה לרעב, כך מאידך גיסא, זהירות ממאכלות אסורות סילקה את הרעב. חותם ה’אור החיים’ הקדוש: “כי תורה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות”.

בכל מאכל יש בעיות כשרותיות

אם נבוא לאדם שומר תורה ומצוות, ונאמר לו שמן הסתם הוא נכשל במאכלות אסורות – בוודאי יזדעק: “אני?! חס וחלילה! איך אתם חושדים בי?! הרי אני מקפיד על כשרות, אני אוכל רק בכשרויות מהדרות.

לצערנו, בשנים האחרונות הנושא נהיה פרוץ מאד. אנשים יוצאים לנופש, ומחפשים משהו לאכול. הם, כמובן, אינם דורכים על מפתן מסעדות בשריות שאינן נושאות תעודת כשרות מהודרת. ומה עם מסעדה חלבית? ומה עם מאכלי דגים? יש כאלו שמרשים לעצמם להקל בזה וטוענים: מה כבר יכול להיות בזה?

הם, כמובן, טועים טעות חמורה! בכל מאכל יש חששות אין ספור, ומי שאינו בקי – שלא ייכנס לספק, כדברי ה’אור החיים’ הקדוש שהובאו לעיל: “וצריך האדם ליזהר בתוספת זהירות וזריזות בכל דבר אשר ייכנס בגדר ספק שקוץ זה”.

בין ‘תו תקן’ לתעודת כשרות

כשאדם רוכש מוצר, הוא אינו מסתפק בתו תקן. הוא מברר היטב על איכות המוצר, בודק ומשווה בין כמה מוצרים, ולבסוף רוכש את המוצר הטוב והאיכותי ביותר. אם הברורים שלו העלו ספקות לגבי איכותו של המוצר, הוא יימנע מלרכוש אותו, אלא אם כן התקציב שלו מוגבל והוא נאלץ לרכוש מוצר זול ולא איכותי.

מדוע כשזה נוגע לאיכות, האדם אינו מסתפק בתו תקן, אלא מקפיד על הטוב ביותר, וכשזה נוגע לכשרות הוא עושה לעצמו הנחות?! מספיק שישנה תעודת כשרות כלשהי התלויה על הקיר, וכבר הוא מרשה לעצמו להתיישב ולאכול… אם זה היה דבר חשוב בעיניו, לא היה מקל ראש כל כך.

בבתי מלון מתעוררות שאלות ובעיות כשרותיות רבות, המצריכות הרבה בירור ושימת לב. ברוב בתי המלון מעסיקים שפים וטבחים גויים. קיימים חששות רבים הקשורים למכשלות של בישולי עכו”ם, וכן חשש יין נסך ביינות.

גם כשיש לאולם שמחות השגחה מהודרת, ישנם בעלי שמחה שמביאים משגיח מיוחד מטעמם, שיפקח וישגיח על הבישול, על בדיקת הירקות, האורז וכדומה. סיפר לי משגיח שנשכר על ידי בעלי שמחה, להשגיח במטבח של האולם בו התקיים האירוע שלהם. הוא גלה תולעים באורז ובירקות. ניגש אליו מישהו מהאולם, ואיים עליו שלא יעז להוציא את המידע החוצה.

אמר לו המשגיח: “אינני מתייחס לאיומים שלך. בעלי השמחה שכרו אותי להשגיח על המטבח באירוע שלהם, ואני מחויב אך ורק להם!”. הלכתי אל בעלי השמחה ואמרתי להם: “אם אינכם רוצים להכשיל את הציבור באירוע שלכם – תודיעו שלא יאכלו מהאכל שיוגש!”. לבסוף בדקו ומצאו את שק האורז שכולו מתולע, והחליפוהו באורז אחר.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך