למה עם ישראל סובל ?

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

עם ישראל, עם הנצח, הוא העם הסובל ביותר בכל תולדות האנושות. וכי חלילה אנו רעים יותר מכל אומות העולם? ברור שלא. אנו עם אשר ירש כוחות נפש עצומים מן האבות, אברהם יצחק ויעקב, שהורישו לנו כוח עמידה בייסורים. אברהם אבינו גילה לנו כי הבחירה האמיתית, עיקרה הוא שלא לעשות ככל העולה על הרוח, אלא להילחם נגד הרצונות והדחפים הטבעיים המניעים את האדם. בדרך זו עלה אברהם מדרגה לדרגה ומניסיון לניסיון. התפקיד שנטל אברהם על עצמו היה לחזור ולהיות כאותו יחיד ומיוחד, האדם הראשון, שבשבילו נברא העולם ועל ידי כך להידבק בה’. אברהם הוריש לבניו את הכוח. ומאז ועד היום: יהודי – מהותו היא מסירות נפש! אם זכה, הוא מוסר את נפשו כיצחק ועוקד את עצמו ואת רצונותיו בחייו לה’ יתברך. אולם גם אם חלילה לא זכה לכך, משמים ידאגו שהוא לא ינותק משרשרת הזהב של עם ישראל – דרך הסבל והניעור על ידי ייסורים. זהו סוד הייסורים של עם ה’, כדי שלא יידח ממנו נידח. על כן, אנו רואים איך בהיסטוריה ניתנה רשות לאומות העולם להכביד את עולן על ישראל וכך לעורר את אהבתם של ישראל לקב”ה. “אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך ה’ אלוקיך” .

כלל חשוב הוא: ליבו ופנימיותו של כל יהודי קשורים לעמו ולאלוקיו. גם כאשר הרצון החיצוני אינו מורה זאת, הפנימיות נותרת טהורה. לכן, כשמגיעים לאותה פנימיות על ידי החלשת כוח היצר החיצוני, בעיקר בעזרת ניעור או עונשים, או אז מתגלה הפנימיות האמיתית, והיא היא רצונו האמיתי של אותו אדם. כי מעטה חיצוני של היצר הרע מכסה את זוהר הפנימיות של נפש היהודי. אין מציאות שבה ייפול יהודי ולא יוכל לקום בסופו של דבר ולחזור ליהדותו. “ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לה’ בהר הקודש בירושלים” .

נוכל לומר אפוא שטעות לראות בסבלו של העם היהודי עונש סתם כך. אין אנו גרועים יותר מכל אומה ולשון. אולם, מציאותנו היא מציאות שונה. מציאות של בני העולם הבא, בני אל-מוות אנו, בני קל חי. הסבל אינו נקמה או עונש, אלא זיכוך וטהרה. זוהי קירבה שאין כמוה לטוב הגמור והשלם. זוהי עלייה לעולם על מזבח אהבת ה’.

מצב זה של ריבוי הייסורים הוא מתנאי הגאולה. כשם שתחילת הצמיחה היא לאחר שלב הריקבון המוחלט של הזרע הנטמן באדמה, כך צמיחת הגאולה באה מתוך הריקבון המוחלט של כל העולם שקדם לימות המשיח. כבר נמסרו לנו הסימנים והם כתובים שחור על גבי לבן ואפשר לראות עין בעין כיצד הדברים מתחילים להתקיים. כאשר כל המערכות הביטחוניות, הכלכליות, החברתיות והמוסריות ייהרסו, כאשר כל השקר יתמוטט לחלוטין, מנקודה זו יצמח ויעלה אורו של משיח!

הרע מוכרח להתגבר באופן כזה שלא תהיה לו יותר זכות קיום. מכאן אפשר להתנחם. שכן, גודל הצרות והייסורים המתגברים עלינו בעת האחרונה, אות לכך כי זהו הניסיון האחרון. הקב”ה מבקש מעמנו כי נעמוד בו, כדי שהוא יוכל להביא את העולם לתיקונו.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך