מצוות מעקה

עורך: הרב אבי קוליץ
0 תגובה

נאמר בתורה: 'כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ, וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ'. מפסוק זה נלמד שיש מצות עשה בבניית מעקה, ואיסור לא תעשה למי שמשאיר את הגג פרוץ ללא מעקה, בנוסף נלמד מכאן שהתורה מטילה אחריות על מי שלא בנה את המעקה, והוא נחשב כמי ששותף במיתתו של האדם שנפל מהגג.

איזה גג חייב במעקה?

הרמב"םוהשולחן ערוך פסקו שרק גג של בית דירה חייב במעקה, אך גג של מחסן או רפת אינו חייב במעקה, וכן דירה שאין בה 4 אמות על 4 אמות גגה אינה חייבת במעקה. האחרונים ( ביארו, שהכלל הוא שכל בית שחייבת במזוזה, גגה חייב במעקה, אך בית הפטור ממזוזה פטור ממעקה.

מאידך הרמב"ם והשולחן ערוך פסקו, שמצוה זו מחייבת לעשות מעקה גם מסביב לבור בחצר, וכן המצוה מחייבת לסלק כל מכשול העלול להזיק לאחרים, ונשאלת השאלה אם כן מדוע גג של מבנה שאינו חייב במזוזה אינו חייב במעקה, וכי מגג של מחסן או מבנה שפחות מ4 אמות על 4 אמות אדם אינו נופל? וכי אין סכנה לעלות עליהם בלי מעקה?

האם יש איסור לעלות על גג ללא מעקה?

לבאר את הדברים נקדים שאלה נוספת שדנו עליה האחרונים, כיון שנלמד ממצוה זו להמנע מכל סכנה, אם כן במקרה ויש גג שבעליו לא קיים את מצות מעקה מכל סיבה שהיא, האם יש על האדם איסור לעלות עליו, שהרי בעליתו לגג הוא מסכן את עצמו שמא יפול ממנו?

וכתב החזון איש , שבעצם בגג מצד שכיחות הנזק לא היה חיוב לעשות מעקה, ומטבע האדם להזהר כשעומד על גג ללא מעקה. והדבר דומה לטיפוס על אילן גבוה, או לעלות על כבש גבוה לצורכי פרנסה, שהדבר מותר, וכפי שמבואר בגמרא שהדבר נלמד מהפסוק : 'וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ', שמותר לאדם לסכן את עצמו מעט לצורך פרנסתו. ולכן במקרה הצורך מותר לפועל לעלות לגג לתיקון או בנית הבנין אף שאין שם מעקה, בכפוף לתנאי זהירות נדרשים.

אולם בבית דירה החייבת במזוזה התורה חייבה לחשוש אף לסכנה רחוקה ולעשות מעקה, ונאמרו הלכות שונות מהו גדר המעקה הפוטר מחיוב זה, והוא שצריך שיהיה י' טפחים, וכן שאם אדם ישען עליו הוא לא יפול.

אמנם אף שאין איסור הלכתי לעלות לגג, יש לציין את דברי הגמרא לגבי גג ללא מעקה, שאדם שהיה במקום סכנה זה אף שניצל ולא קרה לו דבר, מכל מקום מנכים לו מזכויותיו, הרי שאף שאין איסור אדם זה מפסיד משכרו לעולם הבא, והשכר שולם בכך שחייו ניצלו שלא נפל מהגג.

אולם הנודע ביהודה כותב שבמקרה והוא נאלץ לסכן את עצמו מעט לצורכי פרנסתו, יש בכך מצוה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע, והמצוה תגן עליו, בעוד שאם הוא עושה זאת לצורך בילוי אכן מנכים לו מזכויותיו, והדבר אסור.

הטעם שמחסן בית קטן בית כנסת לא חייבים במעקה

לאור הדברים הללו ביאר החזון איש שאכן בגג של מחסן, רפת, בית הקטן מ-4 אמות, בית כנסת וכדומה, כל עוד שהסכנה רחוקה וקטנה, אין חיוב של מצות עשה של מעקה. וכמו כן מותר לבעל הבית רק להזהיר את בני הבית שלא יעלו לגג משום שיש בכך סכנה, ואינו חייב לעשות מעקה. אך בבית דירה יש חיוב אף כשהסכנה לכאורה רחוקה.

אולם כמובן אם במקומות בפועל יש חשש סכנה, למשל כשמצויים שם ילדים או נערים קלי דעת, או במקרה ושיש במקומות אלו שימוש תדיר בצורה שיש בה סכנה מצויה, החובה לגדור את המקום מצד האיסור של לא תשים דמים בביתך.

ביאור נוסף של החזון איש

אמנם החזון איש ביאר בצורה נוספת את העובדה שאין איסור עליה לגג בלי מעקה, למרות שהתורה רואה בכך סכנה ודורשת לעשות מעקה סביב הגג מחמת הסכנה, משום שבעליה חד פעמית אין סכנה, ויש ביכולת האדם להזהר שלא להתקרב לקצה הגג, וכן מותר להכנס לחצר כשיש בור, האדם יכול להזהר שלא להתקרב לקצה הבור, ואף ששואב מים מהבור הוא יכול לעשות זאת בזהירות, אולם בעליה קבועה ותמידית לגג או כשיש בור קבוע בחצר, ותמיד מסתובבים באיזור הבור, יהיה תמיד אחד שישכח להזהר כראוי, ולכן התורה ראתה בכך סכנה. ולכן אף שמותר לעלות לגג בלי מעקה באופן חד פעמי, התורה חייבה את הבעלים לעשות מעקה, משום שכלפיו התורה רואה את כלל המקרים שיעלו לגג, ומתוך הכלל יהיה אחד שיסתכן.

החומר של אי עשיית מעקה

החכמת אדם כותב שיש לדקדק מאד בעשיית מעקה לגג, ומעורר על כך שבארץ ישראל בתקופתו התרשלו בענין. ומביא שם את דברי האר"י הקדוש שהמעקה לגג לא נועד רק למנוע סכנת נפילה, אלא המבטל מצות מעקה כאילו מחזיר העולם לתוהו ובוהו, משום שבכך השפע היורד לעולם נופל שלא בצורתו הראויה. וכפי שהמזוזה שומרת על הבית, כך גם המעקה שומרת את השפע לבית ולעולם כולו שיגיע בצורה הנכונה והראויה.

מעקה בצידי מדרגות

הספרי כתב שכבש [כלומר רמפה או מדרגות] פטורים ממעקה, אך החיי אדם שבודאי יש בכך סכנה וחובה להניח מעקה בצדדי הרמפה או המדרגות, וכוונת הספרי רק לומר שבמקום היציאה מהגג אל המדרגות או הרמפה, למרות שגם שם יתכן ואדם לא ישים לב ויפול, על כך לא חייבה התורה לעשות מעקה. ולהלכה כתב בצל החכמה שאמנם יש לעשות מעקה גם בצדדי רמפה או מדרגות, אך אין לברך על כך.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך