עשה לך רב – אמונת חכמים

עורך: שמעון צוויגנבאום
0 תגובה

אחד הדברים היותר מפריעים וטורדים את האדם בחייו, וגוזלים ממנו את מנוחתו, הוא הספק האוכל בו. מכרסם בו אט אט, ומשתרג על צוארו וכתפיו ללא רחם, מאיים לחונקו. חז”ל אמרו “אין שמחה כהתרת הספיקות” ולא בכדי. דאגתו של האדם לעתידו היא טבע אנושי בסיסי הטבוע בכל אדם. האדם משתוקק לדעת מה יהיה בעתידו, מהו גורלו עלי אדמות. כל אדם ישמח להכנס למכונת זמן, שתראה לו את עתידו ואת גורלו, כדי שינהג בהתאם לכך.

הספקות הם מלחיצים. הם מטרידים. הם עלולים להביא את האדם לזרועות היאוש. אבל יש פתרון. 

“רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר אומדות”. (אבות א, טז).

לאדם רגיל, ללא אמונה, קשה מטבעו לקבל סמכות עליונה, שתדריך אותו בחייו ותורה לו מה עליו לעשות. מי אמר שהרב צודק? ומי אמר שהרב מבין בנושא הזה? האם אפשר לסמוך על הרב ב – 100%? 

שלמה המלך אומר בספר משלי, (טז, י): “קֶסֶם עַל שִׂפְתֵי מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט לֹא יִמְעַל פִּיו”.

הגאון מוילנא, מפרש את הפסוק באופן הבא:

“קסם על שפתי מלך” – הדיבור של המלך הוא כמו “קסם” –  כי אף שמרמים אותו, יקרה ד’ בפיו דבר כדי שיהא משפטו אמת. וזהו “במשפט לא ימעל פיו”, מלך זה תלמיד חכם כמו שאומרים חז”ל – “מאן מלכי – רבנן”,  כלומר שלמה המלך התכוון ששפתותיהם של חכמי ישראל הם כמו קסם, כלומר פועלות באופן סגולי ועל טבעי, אף שיטעו לפי השאלה, מ”מ “במשפט לא ימעל פיו”, כלומר בדין עצמו לא יטעו כי בסוף יתגלה שלא כן היה המעשה ופסקם אמת.

כדוגמה לדברים מזכיר הגר”א את המסופר במסכת גיטין (ע”ז:) על שאלה שהובאה לפני רבא. המדובר היה בחולה מסוכן שכתב לאשתו גט בערב שבת, כדי להציל אותה מהיזקקות ליבום, ולא  הספיק למסור אותו עד שנכנסה השבת. הוא לא יכל לגרש בשבת בגט המוקצה והאסור בטלטול, ולפי עצתו של רבא הקנה לאשה את החדר שבו היה הגט, וכך נקנה לה גם הגט בקנין אגב.

מסופר בגמרא שכאשר שמע זאת רב עיליש, שאל את רבא על עצתו: והרי מה שקנתה אשה קנה בעלה, ונמצא שלא קנתה את החדר? רבא, אשר לא ידע לענות לשאלה, שתק ולא ענה דבר. לבסוף התגלה כי היתה זאת ארוסה ואז גם רבא חזר ועמד על מה שהורה תחילה, שכן מה שקנתה ארוסה לא קנה בעלה. והתברר שאף שרבא לא ידע את פרטי המקרה, גלגל ה’ שהוא יטעה כדי שפסק ההלכה יהיה נכון ומתאים למציאות.

ישנם שלשה מקרים בהם מתבטאת הסיעתא דשמיא אצל החכם. ה’קסם’ שבהוראתו:

א. יש לו ראיה למרחוק, ופקחות על טבעית לראות דברים שאנשים לא רואים, ויש לו הבנה עמוקה לרדת לפרטיהמקרה שהוצג בפניו בשל הסיעתא דשמיא שיש לו.

ב. אם טעה, זה בגלל שהקב”ה גרם לו לטעות, כי המציאות תואמת את הטעות שלו.

ג. לעולם ההוראה שלו תהיה נכונה, גם לגבי מה שלא שאלו אותו. נניח, שאלו חכם האם השחיטה כשרה ו שאסור לאכול את הבהמה הזאת והחכם ענה שמותר לאכול אותה, יש לו סיעתא דשמיא, ולכן, אפילו שיכול להיות פסול אחר בבהמה, כגון טריפה (מום פנימי), מכל מקום, לחכם יש סיעתא דשמיא, ואם הוא הורה שהיא כשרה סימן שאין בה טריפה.

כתב הרמב”ם: דע כי כמו שינצל הסומא בהשענו על הפקח בלכתו אחריו, לפי שהוא יודע שאין לו עיניים שיורוהו הדרך הישר, וכמו כן ינצל החולה שאינו יודע מחכמת הרפואות בשמעו עצת הרופא שינהיגו וידריכו, לפי שאינו יודע הדברים הממיתים ולא המחלימים והמצילים, וישמע לעצתו ככל מה שיאמר לו, כמו כן ראוי להמון העם למסור משענתם על הנביאים בעלי העיניים האמיתיות, ודי להם במה שילמדו להם שהסברא הפלונית אמת והסברא הפלונית אינה אמת. ואחרי הנביאים – החכמים החוקרים והרודפים ימים ולילות הסברות והדעות, כדי שידעו איזו מהן אמת ואיזו מהן שוא.

ב”מדרש רבה” מבואר: “ואשמם בראשיכם” – אמר רב יהושע בן לוי, אמר להם משה: אם אי אתם נשמעים להם אשמה תלוי בראשיכם. למה הדבר דומה? לנחש הזה שאמר הזנב לראש: עד מתי אתה מתהלך תחילה אני אלך תחילה. אמר לו: לך, הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכה, מצא אש והשליכו לתוכו, מצא קוצים והשליכו לתוכן. מי גרם לו? על שהלך הראש אחר הזנב, כך כשקטנים נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום והוא עושה, ובשעה שהגדולים מהלכים אחר הקטנים, נופלים לאחר פניהם (דברים רבה פרשה א, י).

“כי הנה עיקר אמונת אומן בתורת ד’, היא האמונה בחכמיו, דור דור ודורשיו, ולהאמין בשופט אשר יהיה בימים ההם, כי לא יטוש ד’ עמו ויהיה עם השופט ההוא, כאשר אמרו חז”ל על הפסוק “ואף גם זאת” וכו’ שהעמדתי להם בית רבי וחכמי דורות, וזהו כלל גדול שכל קטני התורה סובבים עליו” (“חתם סופר” דרשות, עמ’ קכ”ז).

וכתב הגאון מוילנא במשלי ל’ פסוק ד’, כי בכל דור ודור יתלבש משה רבינו בתלמיד חכם הגדול שבאותו דור.

גם בדור שלנו ראינו שהרבה אנשים גם בתוך הציבור החרדי פקפקו במנהיג הדור ר’ חיים קנייבסקי במה שהורה לפתוח את תלמודי התורה ומסגרות החינוך של הציבור החרדי בתקופת הקורונה, ואמרו בתקשורת, “הנה, עכשיו החרדים גורמים למחלה לטפס יותר וכל המדינה תהיה אדומה בגלל ר’ חיים קנייבסקי”. וגם בציבור החרדי היו שאמרו שזה טעות והקורונה היא פיקוח נפש וקודם ללימוד תורה. ואפילו ראש הממשלה תקף את הוראת ר’חיים קנייבסקי ואמר שזה חוסר אחריות לשלוח את הילדים למסגרת עכשיו.

והנה לתדהמת הכולם, מקדם ההדבקה בציבור החרדי רק ירד אז, הקנסות גם הם בוטלו בסוף כי התברר שאין אפשרות חוקית לתת אותם, וישר כל הפוליטיקאים הודו שהציבור החרדי עשה דבר חכם שפתחו את המוסדות, וצריך לפתוח את המוסדות גם בציבור הכללי, ואז ראו בחוש איך שלרבנים יש סיעתא דשמיא והם רואים את העתיד, ולא יתכן שתצא טעות מהוראתם.

וכן ישנם סיפורים רבים על גדולי ישראל שנתנו הוראות בנושאים כגון רפואה או עסקים, שהם לא מבינים בהם, אך תמיד היה משתלם לשמוע בקולם, צריך רק אמונה חזקה, כמו שכתוב: “עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל”. (דברים יז, א). ומבארים חז”ל (ספרי), “אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל”.

וגם כיום, ישנם עדיין אנשים שמאמינים לכל תאוריות הקונספירציה השקריות, והפייק ניוז שמפיצים יום וליל בנושא החיסונים נגד נגיף הקורונה, ואנשים רבים כבר לא יודעים מה השקר ומה האמת והאם ‘עושים עלינו סיבוב’. אבל מי שיש לו רב, יודע היטב כיצד לפעול, לא בגלל שהוא מאין למשרד הבריאות, אלא כי הוא יכול לסמוך על הרב שלו ולהיות רגוע ובטוח שלא יקרה לו כלום.

כתוב תגובה

אולי גם זה יעניין אותך